Αρχική 2016 Σεπτέμβριος 23 Αγάπη Διαθήκης

Αγάπη Διαθήκης

Αγάπη Διαθήκης

Έξ. 24:8  Και λαβών ο Μωϋσής το αίμα, ερράντισεν επί τον λαόν, και είπεν, Ιδού, το αίμα της διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους.

<Αγάπη διαθήκης>

Στο κεφάλαιο αυτό μας γίνεται γνωστή η έννοια της <<διαθήκης>>.
Οι δέκα εντολές ήταν τα στοιχεία της διαθήκης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Ο Θεός είναι <<Θεός διαθήκης>>
Δεν θέλει να μας κάνει να υποθέτουμε σχετικά με τη σχέση μας προς Αυτόν, αλλά εκζητεί να εισέλθει σε πνευματικές συμφωνίες μαζί μας οι οποίες να έχουν τέτοια δύναμη και ισχύ εγκυρότητας όσο καμιά άλλη δυνατή ανθρώπινη συμφωνία που μπορεί να γίνει επάνω στη γη.
Η γενιά μας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει <<Θεός διαθήκης>>ή <<Χριστιανός διαθήκης>>. Φέρονται σαν να δείχνουν ότι κάθε σχέση με το Θεό είναι συγκεχυμένη και ασαφής που αλλάζει συνεχώς και βασίζεται επάνω σε συναισθήματα.
Αντιθέτως όμως ο Θεός ζητάει <<πιστούς συμμέτοχους>> για να συνάψει διαθήκη μαζί τους.
<<`Οροι της διαθήκης>> 


  Έξ. 23:20 
Ιδού, εγώ αποστέλλω άγγελον έμπροσθέν σου διά να σε φυλάττη εν τη οδώ, και να σε φέρη εις τον τόπον τον οποίον προητοίμασα·
<<Υπακοή στην οδηγία του>>
Ο Κύριος έστειλε τον άγγελο της παρουσίας Του να προπορεύεται και να τους οδηγεί σαν στήλη πυρός τη νύχτα και σαν στήλη νεφέλης την ημέρα. Συμβολίζει τον Κύριο Ιησού, ο οποίος είναι η φανέρωση της παρουσίας του Θεού εν σαρκί και πρέπει να Τον υπακούμε και να Τον ακολουθούμε.
Έξ. 14:19 Τότε ο άγγελος του Θεού, ο προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν οπίσω αυτών· και ο στύλος της νεφέλης εσηκώθη απ’ έμπροσθεν αυτών, και εστάθη όπισθεν αυτών·

Εάν υπακούνε..<<Εάν … υπακούης … τότε εγώ ….>>(Έξοδος κγ 22)
Ο Θεός υποσχέθηκε ότι εάν υπακούνε τον άγγελο Του, τότε θα απολάμβαναν την προστασία Του , θα εκδίωκε τους εχθρούς τους, θα ευλογούσε τον άρτο τους, και το ύδωρ τους, θα θεράπευε τις αρρώστιες τους , θα ευλογούσε τους τοκετούς τους, και θα τους έδινε μακροζωία. (εδ 25,26). 

<<Καμία συνθήκη με τα είδωλα και τους λάτρεις τους>>

Έξ. 23:32 

Δεν θέλεις κάμει μετ’ αυτών, ουδέ μετά των θεών αυτών, συνθήκην·
Ο κύριος όρος αυτής της διαθήκης ήταν ότι έπρεπε να αποκηρύξουν όλες τις άλλες συνθήκες με τους εχθρούς του Κυρίου.
Δεν μπορείς να εισέλθεις σε επίσημη διαθήκη με το Θεό, ενώ παράλληλα έχεις και άλλους <<συνεταίρους>>

<<Ο όρος της διαθήκης >> 

Έξ. 24:3 
Και ήλθεν ο Μωϋσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντας τους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού· απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφώνως και είπε, Πάντας τους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμει.
Αφού εκφράστηκαν οι όροι και οι συνθήκες της διαθήκης ήταν απαραίτητο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέλη της διαθήκης να κάνουν έναν προφορικό όρκο ο ένας προς τον άλλον.
Αυτή είναι και η ζωτικότητα του όρκου του γάμου: είναι η προφορική αποδοχή των όρων της διαθήκης (Μαλαχίας β 14).
 Μαλ. 2:14 
Και λέγετε, Διά τι; Διότι ο Κύριος εστάθη μάρτυς μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν συ εφέρθης δολίως· ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου.
Ο γάμος είναι μια διαθήκη και όχι μια νομική συμφωνία.
Οι λόγοι μας προς τους άλλους και προς το Θεό , πρέπει να έχουν ισχύ.
Προκειμένου να πούμε στον Κύριο και σε άλλους ότι έχουμε δεχτεί να είμαστε συμμέτοχοι στη διαθήκη Του, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε κατά πάντα τη διαθήκη, άσχετα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

<<Το αίμα της διαθήκης>>

Η θυσία της διαθήκης (εδ 6)
 Έξ. 24:6 
Λαβών δε ο Μωϋσής το ήμισυ του αίματος, έβαλεν εις λεκάνας· και το ήμισυ του αίματος ερράντισεν επί το θυσιαστήριον.
Ο Μωυσής έσφαξε μόσχους σαν δήλωση της σοβαρότητας αυτού του όρκου.
Και τα δύο μέλη της διαθήκης έκαναν επίσημη υπόσχεση μέχρι θανάτου .
Και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη ραντίστηκαν με το αίμα της θυσίας δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εάν ποτέ έσπαγαν τη διαθήκη τους , ότι άξιζαν να πεθάνουν σαν το ζώο που μόλις θυσιάστηκε.
<<Το γεύμα της διαθήκης>> 
 Έξ. 24:9-11
 Τότε ανέβη Μωϋσής και Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ· και είδον τον Θεόν του Ισραήλ· και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένον εκ λίθου σαπφείρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα· και επί τους εκλεκτούς των υιών Ισραήλ δεν έβαλε την χείρα αυτού· και είδον τον Θεόν, και έφαγον και έπιον.
Μετά το επίσημο <<κόψιμο της διαθήκης >>,και τα δύο μέλη καθόντουσαν για να γευματίσουν μαζί.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τελειώσει κάθε εχθρότητα ανάμεσα τους (Ιακώβ και Λάβαν).
Τα τέκνα του Ισραήλ είδαν το Θεό και ,<έφαγον και έπιον >>με τον Παντοδύναμο Θεό.
<<Καινή Διαθήκη>>

Ιερ. 31:31

 Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν·
Οι ευλογίες της<< καινής διαθήκης>>
Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι στην καινή διαθήκη Του θα γράψει τους νόμους Του <<μέσα στις πλάκες της καρδιάς μας >>.
Μετά είπε ότι όλοι <<θα γνωρίζουμε τον Κύριο >>προσωπικά και ότι Εκείνος <<θα συγχωρήσει την ανομία μας και δεν θα ενθυμείται πλέον την αμαρτία μας >>. Αυτή είναι μια πολύ καλύτερη συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο, επειδή μας υπόσχεται ότι εάν έχουμε καρδία που επιθυμεί και θέλει να τηρήσει τη διαθήκη Του και κάπου σφάλουμε κατά λάθος , ότι θα μας συγχωρήσει και θα μας σκεπάσει με το έλεος και τη χάρη Του.
<<Το αίμα της διαθήκης>>

Ματθ. 26:28 

γιατί τούτο είναι το αίμα μου, της Καινούργιας Διαθήκης, το οποίο χύνεται για χάρη πολλών, με σκοπό τη συγχώρηση των αμαρτιών.
Δεν ήταν πια το αίμα κάποιου ζώου που σφράγισε την <<Καινή Διαθήκη >> του Θεού με τον άνθρωπο, αλλά το ίδιο το αίμα του Υιού του Θεού , ο οποίος είναι ο Θεός εν σαρκί.
Έχυσε το ίδιο Του το αίμα για να επικυρώσει τις υποσχέσεις της Νέας Διαθήκης .
<<Ο Μεσίτης της ανώτερης διαθήκης>>
 Εβρ. 8:6 
Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθόσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτις ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας.
Το αίμα του Ιησού έχει τώρα σφραγίσει την Καινή Διαθήκη.
Είναι <<ανώτερη διαθήκη >>και βασίζεται σε <<ανώτερες υποσχέσεις >>!Αυτή η διαθήκη ανήκει σε εσένα ΤΩΡΑ και ο Διάβολος επιζητάει να σε κρατήσει σε άγνοια ως προς το θέμα αυτό ώστε να σου κλέψει το προνόμιό σου. (Εβραίους θ 18-20)
 Εβρ. 9:18 -20
Όθεν ουδέ η πρώτη δεν ήτο εγκαινιασμένη χωρίς αίματος·διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωϋσέως προς πάντα τον λαόν, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ύδωρ και μαλλίον κόκκινον και ύσσωπον, ερράντισε και αυτό το βιβλίον και πάντα τον λαόν,λέγων· Τούτο είναι το αίμα της διαθήκης, την οποίαν διέταξεν εις εσάς ο Θεός·
Εξ αιτίας του αίματός Του , μπορούμε να εισέλθουμε τώρα στην παρουσία Του σαν συμμέτοχοι της διαθήκης Του , με παρρησία για να λαμβάνουμε συγχώρηση, δικαιοσύνη, θεραπεία, προμήθειά και ευλογία.
Εβρ. 10:19
 Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού,
Όχι μόνον έχουμε ευλογηθεί με την <<Καινή Διαθήκη>>  αλλά σαν Χριστιανοί έχουμε συνάψει με τον Κύριο μια εντελώς καινούργια προσωπική σχέση .
Πρέπει λοιπόν να βαδίζουμε προσεκτικά και να θεωρούμε τη θυσία αυτής της Διαθήκης ιερή και άγια. 


Επιμέλεια κειμένου: Iωάννα Ευαγγέλου Γρίσπου

Πηγή Χριστιανικά νέα.