Αρχική 2016 Σεπτέμβριος 23 Η Σωτηρία : Μέρος 1ο

Η Σωτηρία : Μέρος 1ο

Η Σωτηρία : Μέρος 1ο

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Είναι ανάγκη να καταλάβουμε και αυτό θέλουμε να τονίσουμε, πόσο απαραίτητη είναι η σωστή και ισχυρή θεμελίωση στην πίστη μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και
οι απόστολοι έδωσαν μεγάλη προσοχή σ’ αυτό, επειδή κατάλαβαν ότι ένα κτίριο είναι τόσο ισχυρό όσο και το θεμέλιο. Επειδή το θεμέλιο σηκώνει όλο το βάρος της
οικοδομής, πρέπει να σκάψουμε βαθειά και να εδραιώσουμε το θεμέλιο πάνω στον στέρεο βράχο, ώστε να μπορέσει να αντέξει όλες τις καταιγίδες της ζωής.

Ι. Η αναγκαιότητα της σωστής θεμελίωσης:

1. Η λέξη «θεμέλιο», προέρχεται από το ρήμα «τίθημι» και σχετική με αυτήν είναι και η λέξη «θέμις», η οποία και σημαίνει, «το τιθέμενο δίκαιο, νόμος». Με άλλα
λόγια λοιπόν το θεμέλιο είναι αυτό που μπαίνει σαν βάση επάνω στο οποίο πρόκειται να στηριχτεί το υπόλοιπο οικοδόμημα.

2. Το θεμέλιο είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που:

α. Καθορίζει την σταθερότητα του κτηρίου
(Α’ Κορινθίους γ: 9-13 9 Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή.
10 Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα, άλλος δε εποικοδομεί· έκαστος όμως ας βλέπη πως
εποικοδομεί·
11 διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός.
12 Εάν δε τις εποικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην·
13 εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διά πυρός ανακαλύπτεται· και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι.)

β. Καθορίζει τη δύναμη του κτιρίου σε καταιγίδες και πλημμύρες.
(Ματθαίος ζ:24-27 24 Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε
την οικίαν αυτού επί την πέτραν·
25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί
την πέτραν.
26 Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον·
27 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη.)

γ. Καθορίζει την δομή του οικήματος.
(Εφεσίους β: 19-22 19 Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού,
20 εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού·
21 εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω·
22 εν τω οποίω και σεις συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος.)

ΙΙ. Προετοιμασία για τοποθέτηση σωστής θεμελίωσης

 

1. Προετοιμασία για την δοκιμασία της θεμελίωσης.

(Λουκάς ς: 47-49 47 Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποίον είναι όμοιος·
48 είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν· ότε δε έγεινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο
ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ηδυνήθη να σαλεύση αυτήν· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.
49 Όστις όμως ακούση και δεν κάμη, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον· κατά της οποίας
προσέβαλεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και έγεινεν ο κρημνισμός της οικίας εκείνης μέγας.

2. Προσεκτική στάση.

(Α’ Κορινθίους γ: 9-13 9 Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή.
10 Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα, άλλος δε εποικοδομεί· έκαστος όμως ας βλέπη πως
εποικοδομεί·
11 διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός.
12 Εάν δε τις εποικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην·
13 εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διά πυρός ανακαλύπτεται· και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι.)

ΙΙΙ. Τοποθέτηση σωστής θεμελίωσης.

1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ:

 

α. Ακούμε και πράττουμε
(Ματθαίος ζ:24-27 24 Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε
την οικίαν αυτού επί την πέτραν·
25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί
την πέτραν.
26 Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον·
27 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη.)
(Ιάκωβος α:22-25 22 Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς.
23 Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω·
24 διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο.
25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις
αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ’ εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.)

β. Έλεγχος κατά των Φαρισαίων.
(Ματθαίος κγ:3 3 Πάντα λοιπόν όσα αν είπωσι προς εσάς να φυλάττητε, φυλάττετε και πράττετε, κατά δε τα έργα αυτών μη πράττετε· επειδή λέγουσι
και δεν πράττουσι.)
(Ματθαίος ζ:21 21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του
εν τοις ουρανοίς.)

γ. Να έχουμε ώτα ακοής.
(Εβραίους β:1-2 1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ.
2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι’ αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν,)
(Ματθαίος ιγ:13 13 Διά τούτο λαλώ προς αυτούς διά παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούουσιν ουδέ νοούσι.)
(Λουκάς η: 8 8 και άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και αναφυέν έκαμε καρπόν εκατονταπλασίονα. Ταύτα λέγων, εφώναζεν· Ο έχων ώτα διά να ακούη, ας ακούη.)
(Eβραίους γ: 15-16 15 ενώ λέγεται· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ.
16 Διότι τινές, αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν αλλ’ ουχί πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου διά του Μωϋσέως.)
(Ιωάννης ιε: 14 14 Σεις είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλλω.)

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ:

(Ψαλμός λγ:4 4 Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου, και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας.)
(Πράξεις β:41-42 41 Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί.
42 Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς.)
(Πράξεις ιζ:11 11 Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ’ ημέραν
τας γραφάς αν ούτως έχωσι ταύτα).